Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

顺心如意 shun4 xin1 ru2 yi4
一代不如一代 yi1 dai4 bu4 ru2 yi1 dai4
一动不如 yi1 dong4 bu4 ru2
一动不如一静 yi1 dong4 bu4 ru2 yi1 jing4
一寒如此 yi1 han2 ru2 ci3
一文如命 yi1 wen2 ru2 ming4
一日不见如隔三秋 yi1 ri4 bu4 jian4 ru2 ge2 san1 qiu1
一日如千年千年如一日yi1 ri4 ru2 qian1 nian2 qian1 nian2 ru2 yi1 ri4
一清如水 yi1 qing1 ru2 shui3
一蟹不如一蟹 yi1 xie4 bu4 ru2 yi1 xie4
一面如旧 yi1 mian4 ru2 jiu4
下笔如有神 xia4 bi3 ru2 you3 shen2
下笔如神 xia4 bi3 ru2 shen2
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.