Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

脑膜炎球菌血症nao3 mo2 yan2 qiu2 jun1 xie3 zheng1 meningococcemia
脑软化症nao3 ruan3 hua4 zheng1 encephalomalacia
膀胱突出症bang3 guang1 tu1 chu1 zheng1 cystocele
膜翅目昆虫螫症mo2 chi4 mu4 kun1 chong2 shi4 zheng1 hymenopterism
膣炎症zhi4 yan2 zheng1 trichomoniasis
自解语症zi4 jie3 yu3 zheng1 idiologism
自语症zi4 yu3 zheng1 idioglossia
航空神经症hang2 kong1 shen2 jing1 zheng1 aeroneurosis
菌血病症jun1 xie3 bing4 zheng1 bacteremia
葡萄球菌菌血症pu2 tao2 qiu2 jun1 jun1 xie3 zheng1 staphylococcemia
葡萄球菌血症pu2 tao2 qiu2 jun1 xie3 zheng1 staphylococcemia
蒙古症患者meng1 gu3 zheng1 huan4 zhe3 Mongolian
蒸发仪zheng1 fa1 yi2 evaporimeter
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.