Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

羊水过多症yang2 shui3 guo4 duo1 zheng1 polyhydramnios
羞红症xiu1 hong2 zheng1 erythopathy
羟脯氨酸血症qiang3 fu3 an1 suan1 xie3 zheng1 hydroxyprolinemia
羽毛症yu3 mao2 zheng1 phagmesis
耽酒症患者dan1 jiu3 zheng1 huan4 zhe3 dipsomaniac
聋哑症long2 ya1 zheng1 partimutism
肝原性毒血症gan1 yuan2 xing4 du2 xie3 zheng1 hepatotoxemia
肝素血症gan1 su4 xie3 zheng1 heparinemia
肠原性毒血症chang2 yuan2 xing4 du2 xie3 zheng1 enterotoxemia
肠性毒血症chang2 xing4 du2 xie3 zheng1 scatemia
肢痛症zhi1 tong4 zheng1 acrodynia
肢端发绀症zhi1 duan1 fa1 gan4 zheng1 acrocyanosis
肢端痛症zhi1 duan1 tong4 zheng1 acrodynia
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.