Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

面积比例规mian4 ji1 bi3 li4 gui1 planimegraph
鞣液比重计rou2 ye4 bi3 zhong4 ji4 barkometer
预引比例因子yu4 yin3 bi3 li4 yin1 zi3 prescaling
马上枪术比赛大会ma3 shang4 qiang1 shu4 bi3 sai4 da4 hui4 joust
马卡比书ma3 ka3 bi3 shu1 Maccabees
马比佛卡因ma3 bi3 fo2 ka3 yin1 mepivacaine
马球比赛者ma3 qiu2 bi3 sai4 zhe3 poloist
马萨比特ma3 sa4 bi3 te4 Marsabit
高比重尿gao1 bi3 zhong4 niao4 baruria
高精度光学比较仪gao1 jing1 du4 guang1 xue2 bi3 jiao4 yi2 omtimeter
默特尔比奇mo4 te4 er3 bi3 qi2 Myrtle Beach
比如说bi3 ru2 shuo1 for example
比较法 bi3 jiao4 fa3 comparative law
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.