Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

一切如旧yi1 qie4 ru2 jiu4 everything as before
一日不见,如隔三秋yi1 ri4 bu4 jian4 ru2 ge2 san1 qiu1 one day apart seems like three years (idiom)
一钱如命yi1 qian2 ru2 ming4 stingy
不如人意bu4 ru2 ren2 yi4 undesirable
亲如一家qin1 ru2 yi1 jia1 family-like close relationship (idiom)
可心如意ke3 xin1 ru4 yi4 see 稱心如意称心如意[chen4 xin1 ru2 yi4]
如人饮水,冷暖自知ru2 ren2 yin3 shui3 leng3 nuan3 zi4 zhi1 self-awareness comes from within
如坐针毡ru2 zuo4 zhen1 zhan1 lit. as if sitting on pins and needles
如堕五里雾中ru2 duo4 wu3 li3 wu4 zhong1 muddled
如花似玉ru2 hua1 si4 yu4 (of a woman) exquisite
完好如初wan2 hao3 ru2 chu1 intact
巧舌如簧qiao3 she2 ru2 huang2 fig. to have a glib tongue
心如止水xin1 ru2 zhi3 shui3 to be at peace with oneself
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.