Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

竞争素jing4 zheng1 su4 competitin
粒细胞缺乏症li4 xi4 bao1 que1 fa2 zheng1 agranulemia
粒细胞血症li4 xi4 bao1 xie3 zheng1 granulocytemia
粒细胞过少症li4 xi4 bao1 guo4 shao3 zheng1 hypogranulocytosis
粪便嗜好症fen4 geng4 shi4 hao3 zheng1 coprophilia
粪毒血症fen4 du2 xie3 zheng1 kopraemia
精子过少症jing1 zi3 guo4 shao3 zheng1 spermacrasia
精神分裂症患者jing1 shen2 fen1 lie3 zheng1 huan4 zhe3 schizoid
糖血症tang2 xie3 zheng1 glucohemia
红细胞减少症hong2 xi4 bao1 jian3 shao3 zheng1 oligocythemia
红细胞失色症hong2 xi4 bao1 shi1 se4 zheng1 lymphoplasmia
红细胞过多症hong2 xi4 bao1 guo4 duo1 zheng1 hypercythemia
纤维症qian4 wei2 zheng1 fibrosis
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.