Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

守口如瓶的 shou3 kou3 ru2 ping2 de5 tight-mouthed
形如房子的船 xing2 ru2 fang2 zi3 de5 chuan2 houseboat
挥金如土的人 hui1 jin1 ru2 tu3 de5 ren2 spender
构造如城的 gou4 zao4 ru2 cheng2 de5 castellated
柔软如羽毛的 rou2 ruan3 ru2 yu3 mao2 de5 feathery
栩栩如生的 xu3 xu3 ru2 sheng1 de5 lifelike
烂醉如泥的 lan4 zui4 ru2 ni2 de5 pickled
诸如此类的 zhu1 ru2 ci3 lei4 de5 suchlike
骨瘦如柴的人 gu3 shou4 ru2 chai2 de5 ren2 scrag
事到如今shi4 dao4 ru2 jin1 as matters stand
原来如此yuan2 lai2 ru2 ci3
堆积如山dui1 ji1 ru2 shan1 a large number of sth
如数家珍ru2 shu3 jia1 zhen1 fig. to be very familiar with a matter
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.