Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

征召zheng1 zhao4 zheng1 shao4 to draft
zheng1 to earn
争先zheng1 xian1 to contest first place
挣脱zheng1 tuo1 to struggle free of
徵求zheng1 qiu2 to seek
国内战争guo2 nei4 zhan4 zheng1 civil war
相争xiang1 zheng1 conflicting
自由竞争zi4 you2 jing4 zheng1
征程zheng1 cheng2 journey
正文zheng4 wen2 zheng1 wen2 actual text
应徵ying4 zheng1 apply (for a job)
远征yuan3 zheng1 march to remote regions
出征chu1 zheng1 to go into battle
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.