Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

西可巴比妥xi1 ke3 ba1 bi3 tuo3 seconal
诺沃西比尔斯克nuo4 wo4 xi1 bi3 er3 si1 ke4 novosibirsk
谢尔比xie4 er3 bi3 Shelby
贝雷比bei4 lei2 bi3 Bereby
货币比较表huo4 bi4 bi3 jiao4 biao3 cambist
赞比亚人zan4 bi3 ya4 ren2 zambian
运动比赛地yun4 dong4 bi3 sai4 di5 athletically
运动比赛转播yun4 dong4 bi3 sai4 zhuan3 bo1 sportscast
进行马上枪术比赛jin4 xing2 ma3 shang4 qiang1 shu4 bi3 sai4 joust
透射比率tou4 she4 bi3 lv4 transmittivity
通用比重计tong1 yong4 bi3 zhong4 ji4 panhydrometer
酒精比重计jiu3 jing1 bi3 zhong4 ji4 alcoholometer
醋酸比重测定法cu4 suan1 bi3 zhong4 ce4 ding4 fa3 acetometry
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.