Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

如百科辞典的 ru2 bai3 ke1 ci2 dian3 de5 encyclopedic
如禽兽的 ru2 qin2 shou4 de5 brutish
如糖蜜一样甜的 ru2 tang2 mi4 yi1 yang4 tian2 de5 treacly
如糖蜜的 ru2 tang2 mi4 de5 treacly
如糠的 ru2 kang1 de5 furfuraceous
如胶囊的 ru2 jiao1 nang1 de5 capsular
如葡萄酒的 ru2 pu2 tao2 jiu3 de5 winy
如蛇发女怪的 ru2 she2 fa1 nv3 guai4 de5 Gorgonian
如醚的性质 ru2 mi2 de5 xing4 zhi4 ethereality
如香油的 ru2 xiang1 you2 de5 balsamic
如骨的 ru2 gu3 de5 bonier
如鲸背状的东西 ru2 jing1 bei4 zhuang4 de5 dong1 xi1 whaleback
如黄蜂的 ru2 huang2 feng1 de5 waspish
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.