Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "xian4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

盐井县yan2 jing3 xian4 Yanjing former county (1917-1917), now part of Markam county 芒康縣芒康县[Mang2 kang1 xian4] in Chamdo prefecture, Tibet
石林风景区shi2 lin2 feng1 jing3 qu1 Petrified forest scenic area in Shilin Yi autonomous county 石林彞族自治縣石林彝族自治县[Shi2 lin2 Yi2 zu2 zi4 zhi4 xian4] in Kunming 昆明[Kun1 ming2], Yunnan
碧土县bi4 tu3 xian4 Putog, former county 1983-1999 in Zogang county 左貢縣左贡县[Zuo3 gong4 xian4], Chamdo prefecture, Tibet
穷结县qiong2 jie2 xian4 variant of 瓊結縣琼结县[Qiong2 jie2 xian4], Qonggyai county, Tibetan: 'Phyongs rgyas rdzong, in Lhokha prefecture 山南地區山南地区[Shan1 nan2 di4 qu1], Tibet
竹北市zhu2 bei3 shi4 Zhubei or Chupei City in Hsinchu County 新竹縣新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan
花石峡镇hua1 shi2 xia2 zhen4 Huashixia town in Madoi county 瑪多縣玛多县[Ma3 duo1 xian4] in Golog Tibetan autonomous prefecture, Qinghai
近畿地方jin4 ji1 di4 fang1 Truncated - click through for definition
那玛夏乡na4 ma3 xia4 xiang1 Namaxia township in Kaohsiung county 高雄縣高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
陵水县ling2 shui3 xian4 Lingshui Lizu autonomous county, Hainan
陶乐县tao2 le4 xian4 former Taole county, now in Pingluo county 平羅縣平罗县[Ping2 luo2 xian4], Shizuishan 石嘴山[Shi2 zui3 shan1], Ningxia
隆格尔县long2 ge2 er3 xian4 former Lunggar county 1983-1999 occupying parts of Zhongba county 仲巴縣仲巴县[Zhong4 ba1 xian4], Ngari prefecture, Tibet
雅拉神山ya3 la1 shen2 shan1 Mt Yarla Shampo, in Dawu County 道孚縣道孚县[Dao4 fu2 xian4], Garze Tibetan autonomous prefecture, Sichuan
雅拉雪山ya3 la1 xue3 shan1 Mt Yarla Shampo, in Dawu County 道孚縣道孚县[Dao4 fu2 xian4], Garze Tibetan autonomous prefecture, Sichuan

Found 628 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.