Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

脂肪比容管zhi1 fang2 bi3 rong2 guan3 lipocrit
腓力比书fei2 li4 bi3 shu1 philippians
色觉比较镜se4 jiao4 bi3 jiao4 jing4 anomaloscope
芒特甘比尔mang2 te4 gan1 bi3 er3 Mount Gambier
苦味酸安替比林ku3 wei4 suan1 an1 ti4 bi3 lin2 picropyrine
苯巴比通ben3 ba1 bi3 tong1 phenobarbitone
范德比尔大学fan4 de2 bi3 er3 da4 xue2 University of Vanderbilt
莎士比亚崇拜sha1 shi4 bi3 ya4 chong2 bai4 bardolatry
莫三比克mo4 san1 bi3 ke4 Mozambique
莫桑比克人mo4 sang1 bi3 ke4 ren2 mozambican
蒙比利埃meng1 bi3 li4 ai1 Montpelier
血比重计xie3 bi3 zhong4 ji4 hemabarometer
血液比重计xie3 ye4 bi3 zhong4 ji4 hemabarometer
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.