Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

如冬的 ru2 dong1 de5 wintery
如刚毛的 ru2 gang1 mao2 de5 bristly
如基督一样的 ru2 ji1 du1 yi1 yang4 de5 christly
如基督徒的 ru2 ji1 du1 tu2 de5 christianly
如处女的 ru2 chu3 nv3 de5 maidenlike
如大蒜的 ru2 da4 suan4 de5 garlicky
如小精灵的 ru2 xiao3 jing1 ling2 de5 elfish
如恶魔的 ru2 e4 mo2 de5 devilish
如月的 ru2 yue4 de5 moonish
如歌的 ru2 ge1 de5 cantabile
如毛刷的 ru2 mao2 shua1 de5 brushy
如熊的 ru2 xiong2 de5 bearish
如猫的性格 ru2 mao1 de5 xing4 ge2 cattiness
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.