Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "xian4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

山河镇shan1 he2 zhen4 Shanhe town in Zhengning county 正寧縣正宁县[Zheng4 ning2 xian4], Qingyang 慶陽庆阳[Qing4 yang2], Gansu
帽天山mao4 tian1 shan1 Mt Maotian in Chengjiang county 澄江縣澄江县[Cheng2 jiang1 xian4], Yuxi, east Yunnan
平镇市ping2 zhen4 shi4 Pingzhen or Pingchen city in Taoyuan county 桃園縣桃园县[Tao2 yuan2 xian4], north Taiwan
恒春半岛heng2 chun1 ban4 dao3 Hengchun Peninsula in Pingtung County 屏東縣屏东县[Ping2 dong1 Xian4], the southernmost point of Taiwan
文部乡wen2 bu4 xiang1 Wenbu or Ombu village in Nyima county 尼瑪縣尼玛县[Ni2 ma3 xian4], Nagchu prefecture, central Tibet
新北市xin1 bei3 shi4 New Taipei City, administrative district in north Taiwan, formerly 臺北縣台北县[Tai2 bei3 xian4]
新都桥镇xin1 du1 qiao2 zhen4 Xinduqiao town in Dartsendo county 康定縣康定县[Kang1 ding4 xian4], Garze Tibetan autonomous prefecture, Sichuan
朴子市po4 zi3 shi4 Pozi or Putzu city in Chiayi county 嘉義縣嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan
柳园镇liu3 yuan2 zhen4 Liuyuan town in Guazhou county 瓜州縣瓜州县[Gua1 zhou1 xian4] in Jiuquan 酒泉, Gansu
河西堡镇he2 xi1 pu3 zhen4 Hexipu town in Yongchang county 永昌縣永昌县[Yong3 chang1 xian4], Jinchang 金昌[Jin1 chang1], Gansu
波阳县bo1 yang2 xian4 Boyang county, former name of Poyang county 鄱陽縣鄱阳县[Po2 yang2 xian4] in Shangrao 上饒上饶[Shang4 rao2], Jiangxi
泽当镇ze2 dang1 zhen4 Zdang town in Ndong county 乃東縣乃东县[Nai3 dong1 xian4], Tibet, capital of Lhokha prefecture 山南地區山南地区[Shan1 nan2 di4 qu1]
海瑞乡hai3 rui4 xiang1 Hairui township in Taitung county 臺東縣台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan

Found 628 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.