Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

相对透射比xiang1 dui4 tou4 she4 bi3 transmittancy
硫巴比妥liu2 ba1 bi3 tuo3 thiobarbital
等折比容deng3 zhe2 bi3 rong2 refrachor
类比法lei4 bi3 fa3 analogism
粒子之嗬对质量比li4 zi3 zhi1 he1 dui4 zhi4 liang4 bi3 emanantion
糖液比重计tang2 ye4 bi3 zhong4 ji4 saccharometer
纳米比亚人na4 mi3 bi3 ya4 ren2 namibian
纽敦阿比niu3 dui4 a1 bi3 Newtownabbey
组合杠杆式可调比较仪zu3 he2 gang1 gan1 shi4 ke3 diao4 bi3 jiao4 yi2 Mikrotast
缩放比例su4 fang4 bi3 li4 Scaling
美卡比酯mei3 ka3 bi3 zhi3 mecarbinate
美索比妥mei3 suo3 bi3 tuo3 methohexital
胶乳比重计jiao1 ru3 bi3 zhong4 ji4 latexometer
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.