Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

齿如含贝 chi3 ru2 han2 bei4
齿如齐贝 chi3 ru2 qi2 bei4
如果-则-否则 ru2 guo3 ze2 fou3 ze2 if-then-else
譬如说pi4 ru2 shu2
伸缩自如的 shen1 su4 zi4 ru2 de5 retractile
依然如此的 yi1 ran2 ru2 ci3 de5 unaltered
冰冷如石的 bing1 leng3 ru2 shi2 de5 stone-cold
原文如此 yuan2 wen2 ru2 ci3 sic
发白如银的 fa1 bai2 ru2 yin2 de5 silverhaired
可操纵自如的 ke3 cao1 zong4 zi4 ru2 de5 manipulable
圆小晶亮如珠的 yuan2 xiao3 jing1 liang4 ru2 zhu1 de5 beady
如丝的 ru2 si1 de5 filamentous
如冬天的寒冷 ru2 dong1 tian1 de5 han2 leng3 wintriness
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.