Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

淋球菌血症lin2 qiu2 jun1 xie3 zheng1 gonococcemia
演奏筝者yan3 zuo4 zheng1 zhe3 zitherist
激烈争论ji1 lie4 zheng1 lun2 fireworks
灰发症hui1 fa1 zheng1 canities
炭疽菌血症tan4 ju1 jun1 xie3 zheng1 anthracemia
熏蒸消毒室xun1 zheng1 xiao1 du2 shi4 fumatorium
牙关紧闭症ya2 guan1 jin3 bi4 zheng1 lockjaw
特洛伊战争te4 luo4 yi1 zhan4 zheng1 Trojan War
狂笑症kuang2 xiao4 zheng1 gelotolepsy
猝倒症cu4 dao3 zheng1 cataplexy
猩红热毒血症xing1 hong2 re4 du2 xie3 zheng1 scarlatinosis
瓜氨酸血症gua1 an1 suan1 xie3 zheng1 citrullinemia
甘味症gan1 wei4 zheng1 glycogeusia
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.