Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "xian4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

八德市ba1 de2 shi4 Bade or Pate city in Taoyuan county 桃園縣桃园县[Tao2 yuan2 xian4], north Taiwan
八美乡ba1 mei3 xiang1 Bamei or Bamay township in Dawu County 道孚縣道孚县[Dao4 fu2 xian4], Garze Tibetan autonomous prefecture, Sichuan
南方澳渔港nan2 fang1 ao4 yu2 gang3 Nanfang-ao Port in Yilan county 宜蘭縣宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
可可托海镇ke3 ke3 tuo1 hai3 zhen4 Keketuohai town in Fuyun county 富蘊縣富蕴县[Fu4 yun4 xian4], Altay prefecture, Xinjiang
吴旗县wu2 qi2 xian4 Wuqi county, Shaanxi
四日市市si4 ri4 shi4 shi4 Yokkaichi, Mie prefecture 三重縣三重县[San1 chong2 xian4], Japan
垦丁市ken3 ding1 shi4 Kenting Town, at tourist resort in Pingtung County 屏東縣屏东县[Ping2 dong1 Xian4], south Taiwan
塔公寺ta3 gong1 si4 Lhagang temple in Dartsendo county 康定縣康定县[Kang1 ding4 xian4], Garze Tibetan autonomous prefecture, Sichuan
大里市da4 li3 shi4 Tali or Dali city in Taichung county 臺中縣台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
大麻里乡da4 ma2 li3 xiang1 same as Taimali 太麻里[Tai4 ma2 li3]
太保市tai4 bao3 shi4 Taibao or Taipao city in Chiayi county 嘉義縣嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan
太平市tai4 ping2 shi4 Taiping city in Taichung county 臺中縣台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
安西县an1 xi1 xian4 Anxi county, former name of Guazhou county 瓜州縣瓜州县[Gua1 zhou1 xian4] in Jiuquan 酒泉[Jiu3 quan2], Gansu

Found 628 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.