Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

测电流比计ce4 dian4 liu2 bi3 ji4 logometer
测银比重计ce4 yin2 bi3 zhong4 ji4 argentometer
海比 hai3 bi3 Highby
液体比重测定ye4 ti1 bi3 zhong4 ce4 ding4 hydrometry
液体比重计ye4 ti1 bi3 zhong4 ji4 hydrometer
温度比学wen1 du4 bi3 xue2 hygrostatics
热比重计re4 bi3 zhong4 ji4 thermohydrometer
烯丙新戊巴比妥xi1 bing3 xin1 wu4 ba1 bi3 tuo3 neallymalum
焦距比数jiao1 ju4 bi3 shu4 f-number
特比德烧结耐热合金te4 bi3 de2 shao1 jie2 nai4 re4 he2 jin1 Turbide
特比斯通高强度黄铜te4 bi3 si1 tong1 gao1 qiang2 du4 huang2 tong2 Turbiston
甲基苯巴比妥jia3 ji1 ben3 ba1 bi3 tuo3 mephytal
相互比较xiang1 hu4 bi3 jiao4 intercomparison
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.