Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

遂心如意sui4 xin1 ru2 yi4 totally satisfying
铁证如山tie3 zheng4 ru2 shan1 irrefutable evidence
长嫂如母zhang3 sao3 ru2 mu3
长痛不如短痛chang2 tong4 bu4 ru2 duan3 tong4 better to just get the pain over with, rather than prolong the agony
防意如城 fang2 yi4 ru2 cheng2
静如处女jing4 ru2 chu4 nu 3
音声如钟 yin1 sheng1 ru2 zhong1
首如飞蓬 shou3 ru2 fei1 peng2
马路如虎ma3 lu4 ru2 hu3
骨瘦如材gu2 shou4 ru2 cai2
骨瘦如豺 gu3 shou4 ru2 chai2
鼓起如簧gu3 qi3 ru2 huang2
鼾声如雷han1 sheng1 ru2 lei2 thunderous snoring
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.