Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "xian4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

屈原纪念馆qu1 yuan2 ji4 nian4 guan3 Qu Yuan memorial hall in Zigui county 秭歸縣秭归县[Zi3 gui1 Xian4], Hubei, built in 1982 and a major tourist attraction since then
泸定桥lu2 ding4 qiao2 Truncated - click through for definition
滨松市bin1 song1 shi4 Hamamatsu, city in Shizuoka prefecture 靜岡縣静冈县[Jing4 gang1 xian4], Japan
馅儿饼xian4 er5 bing3 pasty
高梁川gao1 liang2 chuan1 Takahashigawa, river in Okayama prefecture 岡山縣冈山县[Gang1 shan1 xian4], Japan
高梁市gao1 liang2 shi4 Takahashi city in Okayama prefecture 岡山縣冈山县[Gang1 shan1 xian4], Japan
黄流镇huang2 liu2 zhen4 Huangliu township, Hainan
龙潭沟long2 tan2 gou1 Longtan Ravine, scenic area in Xixia county 西峽縣西峡县[Xi1 xia2 xian4], Nanyang 南陽南阳[Nan2 yang2], Henan
茄萣乡qie2 ding4 xiang1 (N) Chiating (village in Taiwan)
中甸县zhong1 dian4 xian4 Truncated - click through for definition
临川羡鱼lin2 chuan1 xian4 yu2 see 臨淵羨魚不如退而結網临渊羡鱼不如退而结网[lin2 yuan1 xian4 yu2 , bu4 ru2 tui4 er2 jie2 wang3]
临河羡鱼lin2 he2 xian4 yu2 see 臨淵羨魚不如退而結網临渊羡鱼不如退而结网[lin2 yuan1 xian4 yu2 , bu4 ru2 tui4 er2 jie2 wang3]
五峰县wu3 feng1 xian4 abbr. for 五峰土家族自治縣五峰土家族自治县[Wu3 feng1 Tu3 jia1 zu2 Zi4 zhi4 xian4], Wufeng Tujiazu Autonomous County in Hubei

Found 628 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.