Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

比较统计地图bi3 jiao4 tong3 ji4 di4 tu2 cartogram
比重管bi3 zhong4 guan3 picnometer
比阿特丽斯bi3 a1 te4 li2 si1 Beatrice
比阿隆铜铍合金bi3 a1 long1 tong2 pi1 he2 jin1 Beallon
毛细比色计mao2 xi4 bi3 se4 ji4 capillator
毛细管比色计mao2 xi4 guan3 bi3 se4 ji4 capillator
氯醛安替比林lv4 quan2 an1 ti4 bi3 lin2 hypnal
沙士比亚sha1 shi4 bi3 ya4 shakeespeare
油比重计you2 bi3 zhong4 ji4 oleometer
油类比重计you2 lei4 bi3 zhong4 ji4 acrometer
洛比托luo4 bi3 tuo1 lobito
测微比较仪ce4 wei1 bi3 jiao4 yi2 microcomparator
测比重术ce4 bi3 zhong4 shu4 pycnometry
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.