Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

视如 shi4 ru2
视如己出 shi4 ru2 ji3 chu1
视死如生 shi4 si3 ru2 sheng1
视死如饴 shi4 si3 ru2 yi2
视民如伤 shi4 min2 ru2 shang1
视民如子 shi4 min2 ru2 zi3
视险如夷 shi4 xian3 ru2 yi2
话虽如此hua4 sui1 ru2 ci3 be that as it may
请将不如激将qing3 jiang4 bu4 ru2 ji1 jiang4 lit. to dispatch a general is not as effective as to excite a general
谏争如流 jian4 zheng1 ru2 liu2
身贫如洗 shen1 pin2 ru2 xi3
轻如 qing1 ru2
远非如此yuan3 fei1 ru2 ci3 far from it being so (idiom)
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.