Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "xian4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

楠西nan2 xi1 Nanhsi township in Tainan county 台南縣台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
沱灢tuo2 nang3 see 峴港岘港[Xian4 gang3]
泰武tai4 wu3 Taiwu township in Pingtung County 屏東縣屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
灵雀寺ling2 qiao3 si4 Nyitso Monastery in Dawu County 道孚縣道孚县[Dao4 fu2 xian4], Garze Tibetan autonomous prefecture, Sichuan
玛家ma3 jia1 Machia township in Pingtung County 屏東縣屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
线西xian4 xi1 Hsienhsi township in Changhua county 彰化縣彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
荣河县rong2 he2 xian4 Ronghe former county in 運城运城[Yun4 cheng2], Shanxi, present Linyi county 臨猗縣临猗县[Lin2 yi1 xian4]
莿桐ci4 tong2 Citong or Tzutung township in Yunlin county 雲林縣云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
詧雅县cha2 ya3 xian4 variant of 察雅縣察雅县[Cha2 ya3 xian4], Zhag'yab county, Tibetan: Brag g-yab rdzong, in Chamdo prefecture 昌都地區昌都地区[Chang1 du1 di4 qu1], Tibet
赵州桥zhao4 zhou1 qiao2 Truncated - click through for definition
金宁jin1 ning2 Chinning township in Kinmen County 金門縣金门县[Jin1 men2 xian4] (Kinmen or Quemoy islands), Taiwan
集集ji2 ji2 Jiji or Chichi town in Nantou county 南投縣南投县[Nan2 tou2 xian4], central Taiwan
马太沟ma3 tai4 gou1 Mataigou town in Pingluo county 平羅縣平罗县[Ping2 luo2 xian4], Shizuishan 石嘴山[Shi2 zui3 shan1], Ningxia

Found 628 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.