Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

肆言如狂 si4 yan2 ru2 kuang2
自叹弗如zi4 tan4 fu2 ru2
艳如桃李yan4 ru2 tao2 li3 fig. radiant beauty
莫不如mo4 bu4 ru2
葛如德ge2 ru2 de2
蕴如yun4 ru2
蟾光如有意 chan2 guang1 ru2 you3 yi4 oh moonlight, if you wish for us to be together
行化如神 xing2 hua4 ru2 shen2
行步如飞 xing2 bu4 ru2 fei1
行疾如飞 xing2 ji2 ru2 fei1
视丹如绿 shi4 dan1 ru2 lu4
视人如伤 shi4 ren2 ru2 shang1
视人如子 shi4 ren2 ru2 zi3
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.