Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

摇摆症yao2 bai3 zheng1 staggers
支气管扩张症zhi1 qi4 guan3 kuo4 zhang1 zheng1 bronchiectasis
文化斗争wen2 hua4 dou3 zheng1 kulturkampf
斑疹伤寒症ban1 zhen3 shang1 han2 zheng1 typhus
新月形红细胞症xin1 yue4 xing2 hong2 xi4 bao1 zheng1 meniscocytosis
新生动物泄泻症xin1 sheng1 dong4 wu4 xie4 xie4 zheng1 scours
新语症xin1 yu3 zheng1 nelogism
无症状wu2 zheng1 zhuang4 asymptomatic
无胆汁症wu2 dan3 zhi1 zheng1 acholia
月夜梦行症yue4 ye4 meng4 xing2 zheng1 lunatism
有机酸症you3 ji1 suan1 zheng1 organacidia
本征元素ben3 zheng1 yuan2 su4 eigenelement
本征变换ben3 zheng1 bian4 huan4 eigentransformation
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.