Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

疾之如仇 ji2 zhi1 ru2 chou2
瘦骨如柴shou4 gu2 ru2 chai2
白如 bai2 ru2
皎如日星 jiao3 ru2 ri4 xing1
相敬如宾xiang4 jing4 ru2 bin1 mutual respect between husband and wife
相相如生 xiang1 xiang1 ru2 sheng1
禽兽不如qin2 shou4 bu4 ru2 worse than a beast
突如 tu1 ru2
笔翰如流 bi3 han4 ru2 liu2
终如 zhong1 ru2
美如 mei3 ru2
翕如xi4 ru2
耳闻不如目见er3 wen2 bu4 ru2 mu4 jian4 seeing sth for oneself is better than hearing about it from others
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.