Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

比如县bi3 ru2 xian4 Biru county, Tibetan: 'Bri ru rdzong, in Nagchu prefecture 那曲地區那曲地区[Na4 qu3 di4 qu1], central Tibet
求人不如qiu2 ren2 bu4 ru2
求贤如渴 qiu2 xian2 ru2 ke3
泪如雨下lei4 ru2 yu3 xia4 tears falling like rain (idiom)
炳如日星 bing3 ru2 ri4 xing1
焚如之祸 fen2 ru2 zhi1 huo4
爆燥如雷 bao4 zao4 ru2 lei2
爱厂如家 ai4 chang3 ru2 jia1
玉露如珠yu4 lu4 ru2 zhu1 jade dew like pearls (idiom)
甘之如荠 gan1 zhi1 ru2 ji4
甘死如饴 gan1 si3 ru2 yi2
甜如蜜 tian2 ru2 mi4
畏之如虎 wei4 zhi1 ru2 hu3
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.