Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

幼稚症you4 zhi4 zheng1 infantilism
幽闭恐怖症you1 bi4 kong3 bu4 zheng1 claustrophobia
异形红细胞症yi4 xing2 hong2 xi4 bao1 zheng1 poikilocythemia
异色症yi4 se4 zheng1 heterochromia
引起并发症yin3 qi3 bing4 fa1 zheng1 superinduce
往事穷思症wang3 shi4 qiong2 si1 zheng1 monoscenism
征兵制zheng1 bing1 zhi4
征战前涂身涂zheng1 zhan4 qian2 tu2 shen1 tu2 warpaint
微丝蚴血症wei1 si1 you4 xie3 zheng1 microfilaraemia
微生物血症wei1 sheng1 wu4 xie3 zheng1 microbemia
心脏病恐怖症患者xin1 zang4 bing4 kong3 bu4 zheng1 huan4 zhe3 cardiophobe
急发症状ji2 fa1 zheng1 zhuang4 ictus
性交不能症xing4 jiao1 bu4 neng2 zheng1 apareunia
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.