Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

投影比长tou2 ying3 bi3 chang2 projectometer
按比例增加an4 bi3 li4 zeng1 jia1 scale-up
按比例缩减an4 bi3 li4 suo1 jian3 scale-down
按百分比an4 bai3 fen1 bi3 precentagewise
斯太比利si1 tai4 bi3 li4 stabilit
无比之物wu2 bi3 zhi1 wu4 nonsuch
无比地wu2 bi3 di5 incomparably
无比率wu2 bi3 lv4 ratioless
显微比较镜xian3 wei1 bi3 jiao4 jing4 comparascope
木棒比赛mu4 bang4 bi3 sai4 singlestick
朱比特神殿zhu1 bi3 te4 shen2 dian4 Capiton
杠杆式比较仪gang1 gan1 shi4 bi3 jiao4 yi2 orthotest
杠杆式比长仪gang1 gan1 shi4 bi3 chang2 yi2 tolerator
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.