Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

惜墨如金 xi1 mo4 ru2 jin1
惜时如命 xi1 shi2 ru2 ming4
或如 huo4 ru2
授人以鱼不如授人以渔shou4 ren2 yi3 yu2 bu4 ru2 shou4 ren2 yi3 yu2 knowledge is the best charity
整旧如新 zheng3 jiu4 ru2 xin1
断决如流 duan4 jue2 ru2 liu2
易如翻掌 yi4 ru2 fan1 zhang3
春山如笑 chun1 shan1 ru2 xiao4
有目如盲 you3 mu4 ru2 mang2
有眼如盲 you3 yan3 ru2 mang2
杳如 yao3 ru2
柔如刚吐 rou2 ru2 gang1 tu3
死如秋叶之静美 si3 ru2 qiu1 ye4 zhi1 jing4 mei3 death like autumn leaves
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.