Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

巴比伦尼亚ba1 bi3 lun2 ni2 ya4 Babylonia
巴比妥中毒ba1 bi3 tuo3 zhong1 du2 barbitalism
巴比妥酸盐ba1 bi3 tuo3 suan1 yan2 barbiturate
巴比涅ba1 bi3 nie4 Babinet
底比斯之王di1 bi3 si1 zhi1 wang2 Amphitryon
庚巴比妥geng1 ba1 bi3 tuo3 medomin
废水比例排放fei4 shui3 bi3 li4 pai2 fang4 proportioning
异戊巴比妥yi4 wu4 ba1 bi3 tuo3 amobarbital
微型比重瓶wei1 xing2 bi3 zhong4 ping2 micropycnometer
微量比色法wei1 liang4 bi3 se4 fa3 microcolorimetry
微量比重瓶wei1 liang4 bi3 zhong4 ping2 micropicnometer
戈尔德比奇ge3 er3 de2 bi3 qi2 Gold Beach
成比例地cheng2 bi3 li4 di5 proportionally
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.