Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

心如坚石 xin1 ru2 jian1 shi2
心如寒灰 xin1 ru2 han2 hui1
心如悬旌 xin1 ru2 xuan2 jing1
心焉如割 xin1 yan1 ru2 ge1
忧公如家 you1 gong1 ru2 jia1
忧火如焚you1 huo3 ru2 fen2
思如泉涌 si1 ru2 quan2 yong3
思贤如渴 si1 xian2 ru2 ke3
性如 xing4 ru2
恍如隔世huang3 ru2 ge2 shi4 as if it were a lifetime ago
恩重如山 en1 zhong4 ru2 shan1
恭敬不如gong1 jing4 bu4 ru2
情深如海 qing2 shen1 ru2 hai3
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.