Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

争辩zheng1 bian4 to wrangle
挣钱 zheng1 qian2 to make money
炎症yan2 zheng1 yan2 zheng4 inflammation
本征ben3 zheng1 eigen
zheng1 trip
蒸汽机zheng1 qi4 ji1 steamer
风筝feng1 zheng1 kite
争霸zheng1 ba4 a power struggle
徵收zheng1 shou1 to levy
更正geng1 zheng4 geng1 zheng1 to correct
解放战争jie3 fang4 zhan4 zheng1 Truncated - click through for definition
蒸气zheng1 qi4 vapor
蒸馏水zheng1 liu2 shui3 distilled water
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.