Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "%Ningxia" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase ""

阿拉善左旗a1 la1 shan4 zuo3 qi2 (N) Alashan zuoqi (place in Ningxia)
贺兰山he4 lan2 shan1 Helan Mountains, lying across part of the border between Ningxia and Inner Mongolia
兴庆区xing1 qing4 qu1 Xingqing district of Yinchuan city 銀川市银川市[Yin2 chuan1 shi4], Ningxia
利通区li4 tong1 qu1 Litong district of Wuzhong city 吳忠市吴忠市[Wu2 zhong1 shi4], Ningxia
吉强镇ji2 qiang2 zhen4 Jiqiang town in Xiji county 西吉[Xi1 ji2], Guyuan 固原[Gu4 yuan2], Ningxia
大武口da4 wu3 kou3 Dawukou district of Shizuishan city 石嘴山市[Shi2 zui3 shan1 shi4], Ningxia
石炭井shi2 tan4 jing3 Shitanjing subdistrict of Dawukou district 大武口區大武口区[Da4 wu3 kou3 qu1] of Shizuishan city 石嘴山市[Shi2 zui3 shan1 shi4], Ningxia
金凤区jin1 feng4 qu1 Jinfeng district of Yinchuan city 銀川市银川市[Yin2 chuan1 shi4], Ningxia
马太沟ma3 tai4 gou1 Mataigou town in Pingluo county 平羅縣平罗县[Ping2 luo2 xian4], Shizuishan 石嘴山[Shi2 zui3 shan1], Ningxia
中卫市zhong1 wei4 shi4 Zhongwei prefecture level city in Ningxia
北方民族大学bei3 fang1 min2 zu2 da4 xue2 Northern Nationalities University NNU at Yingchuan, Ningxia (former Northwestern Second College for Nationalities)
固原市gu4 yuan2 shi4 Guyuan city in Ningxia
大麦地da4 mai4 di4 place name in Ningxia with rock carving conjectured to be a stage in the development of Chinese characters

Found 71 Results.

«1 2 3 4 5 6 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.