Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

多汗症duo1 han2 zheng1 hidrosis
多糖症duo1 tang2 zheng1 hyperglycaemia
多言症duo1 yan2 zheng1 polylogia
女子男征nv3 zi3 nan2 zheng1 masculinism
妄想症wang4 xiang3 zheng1 paranoia
子宫内膜异位症zi3 gong1 nei4 mo2 yi4 wei4 zheng1 endometriosis
孤独恐惧症gu1 du2 kong3 ju4 zheng1 monophobia
家庭躁狂症jia1 ting2 zao4 kuang2 zheng1 ecomania
寄生虫血症ji4 sheng1 chong2 xie3 zheng1 parasitemia
寡情症gua3 qing2 zheng1 oligoria
小争吵xiao3 zheng1 chao1 tiff
小争执xiao3 zheng1 zhi2 miff
小红细胞症xiao3 hong2 xi4 bao1 zheng1 microcytosis
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.