Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

室如悬罄 shi4 ru2 xuan2 qing4
小如 xiao3 ru2
尤如 you2 ru2
弃如弁髦 qi4 ru2 mao2
弗如 fu2 ru2
弯如弓 wan1 ru2 gong1
强手如林 qiang2 shou3 ru2 lin2
待之如友 dai4 zhi1 ru2 you3
待如己出 dai4 ru2 ji3 chu1
得人如得鱼de2 ren2 ru2 de2 yu2
心如刀搅 xin1 ru2 dao1 jia3
心如刀锉 xin1 ru2 dao1 cuo4
心如刀锯 xin1 ru2 dao1 ju1
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.