Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "group" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

浙江广厦zhe4 jiang1 guang3 sha4 Zhejiang Guangsha Building Group Co Ltd
海信集团hai3 xin4 ji2 tuan2 Haixin Group
烟台发展yan1 tai2 fa1 zhan3 Yantai Hualian Development Group Co Ltd
煤矿集团 mei2 kuang4 ji2 tuan2 coal mining group
燕莎集团yan4 sha1 ji2 tuan2 Yansha Group
石油龙昌shi2 you2 long2 chang1 China Petroleum Long Champ Group
研究集团 yan2 jiu1 ji2 tuan2 research group
祈祷团 qi2 dao3 tuan2 prayer group
科集团ke1 ji2 tuan2 technology group
移动集团 yi2 dong4 ji2 tuan2 mobile group
第一铅笔di4 yi1 qian1 bi3 China First Pencil Group
第十八集团军di4 shi2 ba1 ji2 tuan2 jun1 Eighteenth Group Army
管理单元组guan3 li3 dan1 yuan2 zu3 administration unit group

Found 717 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.