Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

全身僵硬症病人quan2 shen1 jiang1 ying4 zheng1 bing4 ren2 cataleptic
全身多血症quan2 shen1 duo1 xie3 zheng1 panhyperemia
再蒸发zai4 zheng1 fa1 revaporise
再蒸馏zai4 zheng1 liu2 redistill
出征者chu1 zheng1 zhe3 campaigner
创伤性脓毒症chuang4 shang1 xing4 nong2 du2 zheng1 traumatosepsis
初步蒸馏chu1 bu4 zheng1 liu2 predistillation
刻板症ke4 ban3 zheng1 stereotypy
前端肥大症qian2 duan1 fei2 da4 zheng1 acromegaly
动脉硬化症dong4 mai4 ying4 hua4 zheng1 atherosclerosis
单核白细胞增多症dan1 he2 bai2 xi4 bao1 zeng1 duo1 zheng1 monocytosis
单核血球增多症dan1 he2 xie3 qiu2 zeng1 duo1 zheng1 mononucleosis
单眼视症dan1 yan3 shi4 zheng1 monoblepsia
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.