Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

如蝇附膻 ru2 ying2 fu4 shan1
如表 ru2 biao3
如被 ru2 bei4
如诉如泣 ru2 su4 ru2 qi4
如说 ru2 shuo1
如象 ru2 xiang4
如蹈汤火 ru2 dao3 tang1 huo3
如运诸掌 ru2 yun4 zhu1 zhang3
如酥如髓 ru2 su1 ru2 sui3
如醉初醒 ru2 zui4 chu1 xing3
如醉如梦 ru2 zui4 ru2 meng4
如醉如狂 ru2 zui4 ru2 kuang2
如醉方醒 ru2 zui4 fang1 xing3
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.