Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

争论者zheng1 lun2 zhe3 controversialist
二次蒸发器er4 ci4 zheng1 fa1 qi4 revaporizer
从事小争斗者cong1 shi4 xiao3 zheng1 dou3 zhe3 skirmisher
伤寒菌血症shang1 han2 jun1 xie3 zheng1 typhoaemia
低氧血症di1 yang3 xie3 zheng1 hyoxemia
倒睫症dao3 jie2 zheng1 trichiasis
假肢端肥大症jia3 zhi1 duan1 fei2 da4 zheng1 pseudacromegaly
偏侧灰发症pian1 ce4 hui1 fa1 zheng1 hemicanities
儿童恐怖症er2 tong2 kong3 bu4 zheng1 pediophobia
兔眼症tu4 yan3 zheng1 lagophthalmus
党派之争dang3 pai4 zhi1 zheng1 factionalism
全蒸发法quan2 zheng1 fa1 fa3 pervaporation
全血细胞减少症quan2 xie3 xi4 bao1 jian3 shao3 zheng1 pancytopenia
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.