Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

依索比亚人yi1 suo3 bi3 ya4 ren2 Abyssinian
保龄球比赛者bao3 ling2 qiu2 bi3 sai4 zhe3 kegler
信奉伊比鸠鲁学说者xin4 feng4 yi1 bi3 jiu1 lu3 xue2 shuo1 zhe3 epicurean
光电比色计guang1 dian4 bi3 se4 ji4 photoelectrometer
克分子等张比容ke4 fen1 zi3 deng3 zhang1 bi3 rong2 parachor
克雷斯特德比特ke4 lei2 si1 te4 de2 bi3 te4 Crested Butte
八比特组ba1 bi3 te4 zu3 octet
分比定理fen1 bi3 ding4 li3 dividendo
利比亚人li4 bi3 ya4 ren2 Libyan
利比利亚人li4 bi3 li4 ya4 ren2 liberian
利比锡奥风li4 bi3 xi1 ao4 feng1 libeccio
加勒比人jia1 le4 bi3 ren2 carib
加勒比海的jia1 le4 bi3 hai3 Caribbean
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.