Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

如痴如醉 ru2 chi1 ru2 zui4
如神 ru2 shen2
如箭在弦ru2 jian4 zai4 xian2
如糖似蜜ru2 tang2 si4 mi4
如胶如漆 ru2 jiao1 ru2 qi1
如胶投漆 ru2 jiao1 tou2 qi1
如能 ru2 neng2
如芒在背 ru2 mang2 zai4 bei4
如茵 ru2 yin1
如获至珍 ru2 huo4 zhi4 zhen1
如虎傅翼 ru2 hu3 fu4 yi4
如虎得翼 ru2 hu3 de2 yi4
如虎生翼 ru2 hu3 sheng1 yi4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.