Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "xian4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

横山乡heng2 shan1 xiang1 Hengshan township in Hsinchu County 新竹縣新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan
民雄乡min2 xiong2 xiang1 (N) Minhsiung (village in Taiwan)
水上乡shui3 shang4 xiang1 Shuishang township in Chiayi county 嘉義縣嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan
水林乡shui3 lin2 xiang1 Shuilin township in Yunlin county 雲林縣云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
水里乡shui3 li3 xiang1 Shuili township in Nantou county 南投縣南投县[Nan2 tou2 xian4], central Taiwan
永安乡yong3 an1 xiang1 (N) Yungan (village in Taiwan)
永靖乡yong3 jing4 xiang1 Yungching township in Changhua county 彰化縣彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
池上乡chi2 shang4 xiang1 (N) Chihshang (village in Taiwan)
沙鹿镇sha1 lu4 zhen4 Shalu town in Taichung county 臺中縣台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
泰安乡tai4 an1 xiang1 (N) Taian (village in Taiwan)
泰武乡tai4 wu3 xiang1 Taiwu township in Pingtung County 屏東縣屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
海端乡hai3 duan1 xiang1 (N) Haituan (village in Taiwan)
清水镇qing1 shui3 zhen4 Chingshui town in Taichung county 臺中縣台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan

Found 628 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.