Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

不可比性bu4 ke3 bi3 xing4 incommensurability
不成比例bu4 cheng2 bi3 li4 disproportionate
乳比重测定法ru3 bi3 zhong4 ce4 ding4 fa3 galactometry
乳比重计ru3 bi3 zhong4 ji4 galactometer
乳液比重测定法ru3 ye4 bi3 zhong4 ce4 ding4 fa3 galactometry
乳液比重计ru3 ye4 bi3 zhong4 ji4 galactometer
二乙硫巴比土酸er4 yi3 liu2 ba1 bi3 tu3 suan1 thiobarbital
二羟基苯甲酸安替比林er4 qiang3 ji1 ben3 jia3 suan1 an1 ti4 bi3 lin2 resalgin
代托纳比奇dai4 tuo1 na4 bi3 qi2 Daytona Beach
代替比赛dai4 ti4 bi3 sai4 sub
以比特为单位yi3 bi3 te4 wei2 dan1 wei4 bitwise
仲丁巴比妥钠zhong4 ding1 ba1 bi3 tuo3 na4 neravan
使成比例shi3 cheng2 bi3 li4 proportionate
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.