Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

独立战争du2 li4 zhan4 zheng1 war of independence
目怔口呆mu4 zheng1 kou3 dai1 stunned
目睁口呆mu4 zheng1 kou3 dai1 stunned
直皖战争zhi2 wan3 zhan4 zheng1 Zhiwan Battle of Anhui
睁不开zheng1 bu5 kai1 to be unable to open
秋征qiu1 zheng1 autumn levy (tax on harvest)
蒸糕zheng1 gao1 steamed cake
蒸馏酒zheng1 liu2 jiu3 distilling alcohol
蚁斗蜗争yi3 dou4 wo1 zheng1 fig. petty squabbling
触斗蛮争chu4 dou4 man2 zheng1 struggle for personal gain
辩争bian4 zheng1 to argue
遄征chuan2 zheng1 to drive fast
飞征fei1 zheng1 birds and beasts
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.