Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

比上月 bi3 shang4 yue4 compared to last month
比佛利山bi3 fo2 li4 shan1 Beverly Hills
比手划脚bi3 shou3 hua4 jiao3 to gesticulate
比杆赛bi3 gan1 sai4 stroke play (golf)
热比亚re4 bi3 ya4 Rabiye or Rebiya (name)
相对比xiang1 dui4 bi3 relativity
英属哥伦比亚ying1 shu3 ge1 lun2 bi3 ya4 British Columbia, Pacific province of Canada
豪伊杜・比豪尔hao2 yi1 du4 bi3 hao2 er3 Hajd-Bihar province of east Hungary on the border with Romania
较比jiao4 bi3 quite
追比zhui1 bi3 to flog
额比河e2 bi3 he2 Ebinur River in Xinjiang
鳞次栉比lin2 ci4 zhi4 bi3 row upon row
一卢比银币yi1 lu2 bi3 yin2 bi4 rupee
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.