Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

战争罪行 zhan4 zheng1 zui4 xing2 war crime
争宠zheng1 chong3 to strive for favor
口干症kou3 gan1 zheng1 xerostomia
征召入伍zheng1 shao4 ru4 wu3 conscribe
无争论余地wu2 zheng1 lun2 yu2 di5 indisputably
本征值ben3 zheng1 zhi2 eigenvalue (math.)
激烈竞争ji1 lie4 jing4 zheng1 intense competition
zheng1 to rise
特征值te4 zheng1 zhi2 eigenvalue (math.)
特征的 te4 zheng1 de5 eigen
睁一只眼闭一只眼zheng1 yi1 zhi1 yan3 bi4 yi1 zhi1 yan3 zheng1 yi1 zhi3 yan3 bi4 yi1 zhi3 yan3 to turn a blind eye
碱血症jian3 xie3 zheng1 alkalemia
税捐稽徵 shui4 juan1 ji1 zheng1
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.