Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

抗日战争kang4 ri4 zhan4 zheng1 War of Resistance Against Japan
武装斗争wu3 zhuang1 dou4 zheng1 armed struggle
癌症ai2 zheng1 ai2 zheng4 cancer
收征 shou1 zheng1 levy-collection
鸦片战争ya1 pian4 zhan4 zheng1 the Opium Wars of 1840-1842 and 1860-1861
正安zheng1 an1 zheng4 an1 Zheng'an county in Zun'yi 遵義遵义[Zun1 yi4], Guizhou
水蒸气shui3 zheng1 qi4 vapor
正月zheng1 yue4 January
争吵zheng1 chao3 dispute
征地zheng1 di4 to requisition land
睁开zheng1 kai1 to open the eyes
zheng1 zheng4 zheng4 disease
征税zheng1 shui4 taxation
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.