Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "%critical" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase ""

甜言蜜语tian2 yan2 mi4 yu3 hypocritical flattery
亚临界ya4 lin2 jie4 precritical
冯玉祥feng2 yu4 xiang2 Feng Yuxiang (1882-1948), warlord during Republic of China, strongly critical of Chiang Kai-shek
急难ji2 nan4 crisis
口蜜腹剑kou3 mi4 fu4 jian4 fig. hypocritical and murderous
愈演愈烈yu4 yan3 yu4 lie4 ever more critical
虚情假意xu1 qing2 jia3 yi4 false friendship
严重危害yan2 zhong4 wei1 hai4 severe harm
节骨眼jie1 gu5 yan3 crucial moment
评头论足ping2 tou2 lun4 zu2 ping2 tou2 lun2 zu2 judgmental
重点实验室zhong4 dian3 shi2 yan4 shi4 critical laboratory
指手画脚zhi3 shou3 hua4 jiao3 to gesticulate critically
超临界chao1 lin2 jie4 supercritical

Found 83 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.